Fitness centrum

PROVOZNÍ ŘÁD

Tento Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní  vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem fitness centra DeeGym (dále jen „Fitness centrum“) a jeho návštěvníky při poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků Fitness centra.

 

Provozovatel:

DeeUnit s.r.o., se sídlem Kladenská 287/4, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec  IČO: 06610595, DIČ: CZ06610595, zapsan v obchodním rejstříku  C 40642 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

 

Adresa provozovny:

DeeGym

Kladenska 287/4 , Liberec, 460 07

www.deegym.com

 

Provozní doba:

Pondělí až pátek 6:00 – 22:00 hod

Sobota  až Neděle  8:30 – 21:00 hod

 

Provozní podmínky:

I.     SOUHLAS S PODMÍNKAMI

1.Návštěvník je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku návštěvník vyjadřuje s Provozním řádem Fitness centra svůj plný a bezvýhradný souhlas.

 

II.     PROVOZ FITNESS CENTRA, PROVOZNÍ DOBA,             VSTUPNÉ

1.Fitness centrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejnosti.

2.Fitness centrum je otevřeno denně, včetně víkendů a většiny státních svátků. Plánované změny a výjimky z provozní doby jsou s časovým předstihem uveřejňovány na internetových stránkách Fitness centra /www.deegym.com/ a vývěskami v prostorách Fitness centra.

3.Vstup do prostor Fitness centra je možný nejpozději půl hodiny před koncem provozní doby. Prostory cvičebních sálů je třeba opustit nejpozději 15 minut před koncem provozní doby tak, aby se návštěvníci stihli včas osprchovat a převléct.

4.Návštěvník je oprávněn vstoupit do prostor Fitness centra a užívat jednotlivá zařízení a vybavení anebo čerpat jeho služby pouze na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb. Aktuálně platný ceník služeb je zveřejňován na internetových stránkách Fitness centra /www.deegym.com/.

5.Vstupné je možné uhradit jednorázově platbou v hotovosti na recepci Fitness centra.

 

III.   PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE FITNESS CENTRU. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

1.Při využívání služeb Fitness centra jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny personálu.

2.Vstup do Fitness centra je povolen pouze v čisté, pevné obuvi a ve vhodném sportovním oblečení. Z hygienických důvodů je při cvičení na posilovacích strojích každý z návštěvníků povinen používat ručník.

3.Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý návštěvník povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk a botníku. Odkládání oblečení a jiných věcí větších rozměrů (včetně batohů a kabel) mimo šatní skříňky je zakázáno. Cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta, apod.) je nutné předat pracovníkovi recepce. Za věci uložené v prostorách Fitness centra v rozporu s těmito pravidly nepřebírá Provozovatel jakoukoli odpovědnost.

4.Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit pracovníkovi recepce. Dále je povinností návštěvníka zavolat policii k sepsání protokolu a samostatně vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

5.Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost.

6.Návštěvníci užívají veškeré zařízení Fitness centra na vlastní nebezpečí. Před započetím každého cvičení jsou povinni se přesvědčit, zda stroje či zařízení Fitness centra nejeví známky poškození či závady, které by bránily jejich bezpečnému užití. V případě zjištění jakéhokoli poškození či závady je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit pracovníkovi recepce. Cvičení s takovýmto zařízením je zakázáno.

7.Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením Fitness centra či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli dotazy týkající se manipulace s tímto zařízením návštěvníkovi zodpoví obsluha Fitness centra. Jakékoli zranění je nutno bezodkladně hlásit pracovníkovi recepce.

8.Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům Fitness centra. Přemisťování cvičebních strojů, stojanů a ostatního vybavení Fitness centra není dovoleno.

9.Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru Fitness centra, za ochranu majetku Provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu. Návštěvníci jsou povinni respektovat také příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách Fitness centra. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkovi recepce.

10.V prostorách Fitness centra platí přísný zákaz konzumace vlastních potravin, kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či psychotropních látek. Konzumace nealkoholických nápojů ve skle je možná pouze v prostorách baru Fitness centra. Ve sportovních částech Fitness centra je dovoleno požívání pouze nealkoholických nápojů v uzavřených plastových obalech. Dále není dovoleno vnášet do prostor Fitness centra zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob.

11.Do všech prostor Fitness centra je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád Fitness centra. V těchto případech je personál Provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby Fitness centrum opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor Fitness centra bez náhrady vyvedeny.

12.Děti mladší /15/ let se smí pohybovat v prostorách Fitness centra pouze ve výjimečných případech, po předchozím souhlasu personálu, a to vždy v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku Provozovatele a třetích osob dítětem způsobené. Pro rodiče s dětmi /anebo pro děti samotné/ jsou ve Fitness centru vytvořeny zvláštní cvičební lekce. V průběhu cvičebních lekcí určených výlučně pro dospělé je po předchozí dohodě možné přenechat starost o děti k tomu určenému personálu Fitness centra.

13.V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené cvičební lekce instruktor Fitness centra, dochází k přechodu odpovědnosti za tuto osobu jejím převzetím od jejích rodičů či jiné doprovodu dospělé osoby. Do té doby a po zpětném předání doprovodu po skončení cvičební lekce je za pohyb osoby mladší 15 let ve Fitness centru zodpovědný tento doprovod.

14.Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.

15.Po skončení cvičení je každý návštěvník povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na k tomu vyhrazené místo a uvést cvičební stoje zpět do původní polohy. Po ukončení cvičení na cardio strojích je každý návštěvník povinen otřít místa dotyku papírovým ručníkem s desinfekcí. Desinfekční přípravky jsou k dispozici přímo v cardio zóně nebo na vyžádání u pracovníka recepce.

16.Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou. Po dobu svého pohybu ve fitness centru je povinen klíč od šatní skříňky náležitě opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne Provozovateli jeho ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty klíče je návštěvník povinen uhradit Provozovateli částku 200,- Kč jako náklad na výměnu zámku.

17.Tento Provozní řád je platný od 20.7.2016.

18.Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli aktualizovat či jednostranně změnit. Nové znění Provozního řádu bude účinné ode dne zveřejnění nového znění Provozního řádu na internetových stránkách Fitness centra /www.deegym.com/ a na vývěsce v prostoru recepce Fitness centra.

 

Věříme, že v našem Fitness centru strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem.

 

K tomu Vám přejeme mnoho úspěchů.

Team DeeGym

 

 

 

ÚVOD

O NÁS

CENÍK

TRENÉŘI

NOVINKY

KONTAKT

PROVOZNÍ ŘÁD

-->

E-SHOP

DEE GYM ©

vyrobilo GOTTHAT.WEBSITE